Miło jest nam zakomunikować, że wysokość opłat za zajęcia w Szkółce KS1 w roku szkolnym 2015/2016 nie ulega zmianie. Prosimy o wybór formy wnoszenia opłaty t.j. miesięcznie / półrocznie lub rocznie oraz wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek KS1. Opłaty roczne i półroczne do 20 września, opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca. Prosimy od pierwszej opłaty odliczyć zaliczkę na pierwsze zajęcia, którą Państwo już wpłacili.

Opłaty 2015-2016

Bank BPH SA
Klub Sportowy „1”
Nr konta: 21 1060 0076 0000 3200 0094 6659

W przypadku nieobecności dziecka spowodowanego chorobą przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w danym miesiącu kalendarzowym, istnieje możliwość zwrócenia się o przełożenie 50% opłaty miesięcznej na poczet przyszłych rozliczeń. Prosimy uwzględnić fakt, że Klub Sportowy jest organizacją typu non profit i wszelkie wpłacone przez Państwa kwoty w całości przeznaczane są na pokrycie bieżącej działalności Klubu. W przypadku nieobecności Państwa dziecka, koszty Klubu są takie same (koszt wynajmu torów oraz wynagrodzenie trenerów jest niezależne od ilości dzieci w grupie). Nieobecność dłuższą niż 2 tygodnie należy potwierdzić zwolnieniem lekarskim i mailowo zgłosić do trenera i Klubu najpóźniej w 2 dniu zajęć, w których dziecko nie będzie uczestniczyło.

 

Wysokość opłat za zajęcia w roku szkolnym 2015/2016